+371 67 243 101   EN | RU

Privātuma politika

Izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula).

Datu apstrādes pārzinis

1. Augstākā līmeņa reģistra personas datu apstrādes pārzinis ir:

Nosaukums: Biedrība “DIA+LOGS” atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40008067472
Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050
Tāruņa numurs: +371 67243101
Faksa numurs: +371 67243101
E-pasta adrese: dialogs@diacentrs.lv

Datu aizsardzības speciālists

2. Biedrības “DIA+LOGS” datu aizsardzības speciālists – tel.nr. +371 26588599, e-pasts gita.miruskina@gmail.com

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Līguma izpilde atbilstoši Regulas 6. panta 1.punkta b) un d) apakšpunktiem:

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

d) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

3. Biedrība “DIA+LOGS” veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu par darba tiesiskām attiecībām un nodrošinātu darba līguma saistību izpildi. Darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, pamatojoties uz darba līgumu, atbilstoši Darba likuma 28.pantam. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1403.pantam katrā tiesisku attiecību nodibināšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā tā dalībnieki.

4. Biedrība “DIA+LOGS” veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi. Līgums par pakalpojuma saņemšanu tiek noslēgts atbilstoši LR likumam “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, Ministru kabineta noteikumiem “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

5. Biedrība “DIA+LOGS” veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu līgumu par preču pārdošanu vai nodošanu uz realizāciju, vai pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi. Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

6. Biedrība “DIA+LOGS” var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz biedrību “DIA+LOGS” attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāatskaitās valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam) par konkrētiem personas datiem, vai arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, Latvijas Republikas Labklājības ministrijai vai Slimību profilakses un kontroles centram vai Rīgas domes Labklājības departamentam u.c.).

7. Biedrība “DIA+LOGS” reģistrē Jūsu datus, lai nodrošinātu atbilstošu līguma izpildi.

8. Detalizēts datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir atrunāts biedrības “DIA+LOGS” izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejamas biedrības “DIA+LOGS” juridiskajā adresē.

Iespējamie datu saņēmēji

9. Biedrībai “DIA+LOGS” ir tiesības izpaust personas datus:

9.1. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un biedrība “DIA+LOGS” ir pārliecinājusies par informācijas pieprasītāja identitāti;

9.2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

9.3. ja informācija par personas datiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā vai citā valsts vai pašvaldības iestādē;

9.4. ja informāciju par personas datiem rakstiski (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) pieprasa Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Rīgas domes Labklājības departaments, Slimību profilakses un kontroles centrs jeb kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts rakstisks līgums vai to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

10. Detalizēta informācija par iespējamiem datu saņēmējiem ir atrunāta biedrības “DIA+LOGS” izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejamas biedrības “DIA+LOGS” juridiskajā adresē.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

11. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, klātienē biedrības “DIA+LOGS” juridiskajā adresē Satekles ielā 2C, Rīgā. Biedrība “DIA+LOGS” datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

12. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.

13. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot biedrības “DIA+LOGS” administrācijai par nepieciešamajām izmaiņām.

14. Ja Jūs esat darba tiesiskās attiecībās un iebilstat pret personas datu apstrādi, biedrībai “DIA+LOGS” jāpārtrauc darba tiesiskās attiecības, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

15. Ja Jūs esat sociālā pakalpojuma saņēmējs un iebilstat pret personas datu apstrādi, biedrība “DIA+LOGS” jāpārtrauc līguma saistību izpilde, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.

16. Fotogrāfiju izmantošanu biedrības “DIA+LOGS” vajadzībām notiek ar datu subjekta piekrišanu.

Datu glabāšanas ilgums

17. Pārzinis ir biedrība “DIA+LOGS”, kurai ir saistoši normatīvie akti, tāpēc personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.

18. Dokumenti tiek uzglabāti atbilstoši biedrības “DIA+LOGS” izstrādātajai un apstiprinātajai nomenklatūrai.

19. Detalizēta informācija par datu glabāšanas vietu un ilgumu ir atrunāta biedrības “DIA+LOGS” izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā.

Sūdzību iesniegšana

20. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

21. Biedrības “DIA+LOGS” privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Biedrība “DIA+LOGS” ar visām privātuma politikas izmaiņām iepazīstinās biedrības “DIA+LOGS” darbiniekus, sociālo pakalpojumu saņēmējus, kā arī pārējo līgumu sadarbības partnerus.