Par projektu

Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, sadarbībā ar Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīklu (EHRN), kā arī Igaunijas un Lietuvas partneriem, ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" (HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847).

Projekta virsmērķis ir izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018.gada nogalei un kopumā tajā ietverti trīs galvenie virzieni:

•       atkarīgo personu rehabilitācijas pieejamības uzlabošana;
•       ar intravenozo narkotiku lietošanu saistīto kaitējuma mazināšanas pakalpojumu uzlabošana;
•       sodu politikas pārskatīšana par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku izmantošanu personīgām vajadzībām.

Projektā plānotās aktivitātes ietver: astoņu apaļo galdu diskusiju sanāksmes ar dažādu institūciju pārstāvjiem; divu augsta līmeņa apaļo galdu diskusiju norise; triju Baltijas valstu narkotiku ierobežošanas politikas situācijas izvērtēšanu, mērķtiecīgi organizējot piecas fokusgrupu diskusijas un veicot trīsdesmit intervijas; ziņojuma izveidi, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu, kas ietvers trīs projekta partneru Baltijas valstīs uzņemtas videofilmas.Daļa projekta aktivitāšu īstenošana norisināsies Konsultatīvā sadarbības tīkla par narkomānijas problēmām (Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017. gadam 54.uzdevums) ietvaros, izveidojot speciālu darba grupu.

 


Ievietots: 25.07.2017, 22:30

 

Kas ir humāna narkopolitika?

Kas ir humāna narkopolitika? Tā ir politika, kas balstās uz cilvēktiesībām, veselības aprūpi, pieeju rehabilitācijai un kaitējuma mazināšanas pasākumiem. 


Atkarība ir atzīta kā slimība ar diagnozes kodu Starptautiskajā slimību klasifikatorā un, ja atkarīgie cilvēki tiek sodīti, tad sodīti par ko? Par to, ka ir slimi?
Latvijā neatļauta narkotiku lietošana, iegāde un glabāšana nelielā daudzumā ir administratīvs pārkāpums, par kuru var piemērot brīdinājumu vai sodu līdz 280 Euro. Vienlaicīgi persona saņem rakstisku brīdinājumu par kriminālatbildības iestāšanos, ja atkārto pārkāpumu gada laikā (LAPK 46. pants). Tātad pārkāpums kļūst par noziedzīgu nodarījumu, par kuru persona var tikt notiesāta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu līdz 3 mēnešiem, piespiedu darbu vai naudas sodu (Krimināllikuma 253.2 panta pirmā daļa). 


Tātad, ja cilvēkam ir atkarība, tas ir, slimība, viņš tiek sodīts. 


Jā, var teikt, ka šie cilvēki paši ir vainīgi, un tā ir izvēles un ar dzīvesveidu saistīta saslimšana, bet, piemēram, cilvēkus ar aptaukošanos, kas arī rada virkni veselības problēmu un tiešā veidā ir saistīta ar dzīvesveidu un izvēli, neviens nesoda.

Ierēdņu argumenti, kāpēc nav iespējama narkotiku lietošanas dekriminalizācija ir:
- Nav, ko likt vietā, jo rehabilitācijas iespējas ir ierobežotas;
- Sabiedrība šo soli nesapratīs.


Protams, vienkāršāka, vieglāka un sabiedrībai saprotamāka ir sodīšana.


2015.gada pētījumā starp Valsts policijas inspektoriem tika iekļauts jautājums: „Ar kāda veida cilvēkiem jūs nevēlētos dzīvot kaimiņos?” Rezultāti liecināja, ka cilvēki ar narkotiku atkarību ierindojās pirmajā pozīcijā (81,7%). Šāda attieksme netieši var norādīt arī uz to cilvēku attieksmi, kuri strādā ministrijās, pašvaldībās, ārstniecības centros, slimnīcās un sabiedrībā kopumā.
Daļai sabiedrības ir izveidojies uzskats, ka narkotiku lietotāji viennozīmīgi ir saistīti ar noziegumu izdarīšanu, un automātiski narkotiku lietošanu saista ar zagšanu, vardarbību un citām krimināli sodāmām darbībām. Līdz ar to arī tie lietotāji, kuri strādā un daļu nopelnītās naudas tērē narkotiku iegādei, cieš no negatīvas sabiedrības attieksmes.

Ko šīs problēmas risināšanā dara valsts? Tā vietā, lai attīstītu un paplašinātu rehabilitāciju, valsts soda un liek cietumā. Vai tā izdabājot sabiedrībai?

 

Apzināmies, ka sabiedrības attieksmi nav viegli mainīt, un tas prasa laiku. Taču tas ir iespējams.

 


Realizējot Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) un Eiropas Komisijas atbalstīto projektu “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” biedrība DIA+LOGS ir izvirzījusi mērķi – runāt, diskutēt par narkotiku lietotāju tiesībām un par humānu narkopolitiku.


Ievietots: 25.07.2017, 22:40

 

Pirmā tikšanās

26.maijā Iekšlietu ministrijā Eiropas Komisijas finansētā projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" ietvaros norisinājās pirmā darba grupas sanāksme. Sanāksmes tēma - atkarīgo cilvēku rehabilitācijas problemātika.


Sanāksmes laikā tika izskatīti tādi jautājumi kā atkarīgo cilvēku ārstēšanas un rehabilitācijas tiesiskais regulējums un ārstēšanas iespējas, tai skaitā Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" ietvaros. Sanāksmē narkotiku lietotāju kopienas pārstāvji dalījās pieredzē un novērojumos par rehabilitācijas iespējām, norādot, ka svarīgs elements ir sociālā reintegrācija, kur profesijas apguve un darba iespējas ir neatņemama sastāvdaļa.

Dalībnieki vienojās, ka nākamajā sanāksmē jāizvirza konkrētus priekšlikumus rehabilitācijas uzlabošanai. Turklāt, ņemot vērā, ka 2017.gadā noslēdzas Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, apkopotie secinājumi un priekšlikumi būtu nozīmīgs pamats turpmākās politikas plānošanā.

 

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.

 

 

Prezentācijas no pirmās tikšanās:

 


Ievietots: 25.07.2017, 22:32

 

Otrā tikšanās

7. jūnijā Iekšlietu ministrijā Eiropas Komisijas finansētā projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" ietvaros norisinājās otrā darba grupas tikšanās, kas bija veltīta atkarīgo cilvēku rehabilitācijas problemātikai.

 

Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi par administratīvo, kriminālsodu un alternatīvu sodu piemērošanas praksi par narkotiku iegādi un lietošanu, sociālās rehabilitācijas programmu no alkohola atkarīgām personām "10.solis" kā arī valsts apmaksātajām medicīniskās un sociālās rehabilitācijas programmām. Nevalstisko organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar saviem novērojumiem par valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmām, bet biedrības "Brāļu Nams" vadītāji stāstīja par viņu pieredzi darbā ar atkarīgu personu rehabilitāciju.

 

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.

 


Prezentācijas no otrās tikšanās:


Ievietots: 25.07.2017, 22:43

 

Trešā tikšanās

Trešā Eiropas Komisijas finansētā projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" darba grupa notika 2017. gada 20. oktorī. Darba grupas tēma: narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējas. 

 

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.

 

 

Prezentācijas no trešās tikšanās:


Ievietots: 26.10.2017, 14:20

 

Ceturtā tikšanās

Ceturtā projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" darba grupa notika 2017. gada 17. novembrī. Darba grupas tēma: narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējas. 

 

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.

 


Prezentācijas no ceturtās tikšanās:


Ievietots: 18.01.2018, 16:20

 

Piektā tikšanās

Piektā projekta "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā" darba grupa notika 2018. gada 9.martā.


Sanāksmē tika apspriestas šobrīd identificētās problēmas (augsti narkotisko vielu pamēģināšanas rādītāji, infekcijas slimību izplatīšanās, augsts noziedzības recidīvs, sintētiskie opioīdi un to pārdozēšana u.c.), kā arī izrunāti turpmākie narkotiku politikas plāni.

 

Sanāksmē piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.


Ievietots: 29.03.2018, 12:24

 

Noslēgums

26. martā noslēdzās projekts "Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā". 

 

Kopumā projekta ietvaros norisinājās sešas darba grupas tikšanās, kuru laikā tika apspriestas tādas tēmas kā narkotiku lietošanas izraisīto kaitējumu un tā mazināšanas iespējas, atkarīgo personu rehabilitācijas pieejamības uzlabošanasodu politika par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku izmantošanu personīgām vajadzībām. Noslēguma sapulcē tika prezentēti Narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 10. posma rezultāti, kā arī problemātisko nakotiku lietotāju skaita aprēķini.

 

Sanāksmēs piedalījās nozares pārstāvji no Iekšlietu, Labklājības, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Tieslietu ministrijām, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Slimību profilakses un kontroles centra, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra”, Nodarbinātības valsts aģentūras, Rīgas domes Labklājības departamenta, kā arī vairākām nevalstiskajām organizācijām – biedrības “DIA+LOGS”, Asociācijas HIV.LV, Resurrection, narkotiku lietotāju grupas “Durvis”, Latvijas Sarkanā Krusta u.c.  


Ievietots: 29.03.2018, 12:35

 dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID