Projekts “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā”
Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, sadarbībā ar Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīklu (EHRN), kā arī Igaunijas un
Lietuvas partneriem, ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un
Austrumeiropā” (HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847).

Projekta virsmērķis ir izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu
lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018.gada nogalei un kopumā tajā ietverti trīs galvenos virzienus:
•       atkarīgo personu rehabilitācijas pieejamības uzlabošana;
•       ar intravenozo narkotiku lietošanu saistīto kaitējuma mazināšanas pakalpojumu uzlabošana;
•       sodu politikas pārskatīšana par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku izmantošanu personīgām vajadzībām.

Projektā plānotās aktivitātes ietver: astoņu apaļo galdu diskusiju sanāksmes ar dažādu institūciju pārstāvjiem; divu augsta līmeņa apaļo galdu
diskusiju norise; triju Baltijas valstu narkotiku ierobežošanas politikas situācijas izvērtēšanu, mērķtiecīgi organizējot piecas fokusgrupu diskusijas un
veicot trīsdesmit intervijas; ziņojuma izveidi, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu, kas ietvers trīs projekta partneru Baltijas valstīs
uzņemtas videofilmas.

Daļa projekta aktivitāšu īstenošana norisināsies Konsultatīvā sadarbības tīkla par narkomānijas problēmām (Narkotisko un psihotropo vielu un to
atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017. gadam 54.uzdevums) ietvaros, izveidojot speciālu darba grupu.
 

Ievietots: 03.04.2017, 14:28dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID